ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਣੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋ ਇਹ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ

Uncategorized

ਬਰਿੰਗਰਾਜ ਤੇਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲੋ ਔਲੇ, ਦੱਸ ਗ੍ਰਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ,ਦਸ ਗਰਾਮ ਬਰਿੰਗਰਾਜ , ਦਸ ਗ੍ਰਾਮ ਬ੍ਰਹਮੀ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਦੀ ,ਬਰਿੰਗਰਾਜ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿਗੋ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਫ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਰੋਗ ਹਨ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ , ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਔਲਿਆ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਇੰਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢਾਂਗੇ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕੜਾਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਸ ਕੜਾਹੀ ਵਿਚ ਢਾਈ ਸੌ ਐਮਐਲ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ।

ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਬਰਿੰਗਰਾਜ ,ਬ੍ਰਹਮੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਕਾੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਾੜ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ । ਸਾਫ਼ ਕੜਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਰੀਅਲ ਜਾਂ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਵਾਂਗੇ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਔਲੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਂ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਾੜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਤੇਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਸਾਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ।ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *