ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਧਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ,

Uncategorized

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਧਰਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਧਰਨ ਸਾਡੇ ਤੁਰਨਾ, ਫਿਰਨਾ ,ਉੱਠਣ ,ਬੈਠਣ, ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਜੀਅ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁਖ਼ਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਧਰਨਾ ਸਾਡੀ ਧੁਨੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਇੰਚ ਉਪਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਧਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਮਖਣੀ ਪਰ ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸਰੀ ਪਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੂਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੋ ਚਮਚ ਮੱਖਣੀ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਘੋਟਾਂਗੇ । ਜਦੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੂਰਾ ਚੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚਮਚਾ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ । ਕਿਸੇ ਹੋਈ ਮਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਚੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਤ ਦੇ ਰੋਗ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਦੁਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ,

ਜੋ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਦੇ ਰੋਗੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਤ ਦੇ ਰੋਗ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *