ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ,ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ

Uncategorized

ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਛਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।ਛਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ ਰਹਿਣਾ । ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ, ਮਸਾਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਬਣਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ । ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੋ ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਮਾਊਥ ਅਲਸਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੱਥੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਕਥਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਫੈਦ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਥਾ ।ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾਲੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕੱਥੇ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖ਼ੈਰ ਨਾਂ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਗੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਕਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਿੱਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ,ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ । ਸੌ ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਿੱਕੀ ਦਾ ਚੂਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਹੱਥ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੋਰ ਸਕਦੇ ।

ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਚੂਰਨ ਬਣਾਓ ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਓ, ਇਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਾੜ੍ਹਾ ਪੇਸਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਛਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਠਹਿਰ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਛਾਲੇ ਹਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਓ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛਾਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਕੱਥੇ ਦੇ ਚੂਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਬੀ ਛਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *