ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਸਤਰ ਉੱਪਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤਾਂ ਵਰਤੋ ਇਹ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ

Uncategorized

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਚੌਦਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਵੀ ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਤਕ ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ,ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਪੇਸ਼ਾਬ ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦਰਪ੍ਰਭਾ ਵੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸ ਤੋਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਤਕ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਗੋਲੀ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਗੋਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਤਿਲ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ ਗੁੜ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਖਪੁਸ਼ਪੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ।.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾ ਵਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ,ਪਰ ਬਾਕੀ ਇਲਾਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਤਰਾਏਗਾ ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *